Mitt Romney by DonkeyHotey

Mitt Romney by DonkeyHotey

Humor Times: 'World's Funniest News Source'